خلايا

عقد

خوادم

Cloud

  WIR uses Algebraic Group Notation (AGN) to analyse WebSphere topology:
  linux-i3u2Node01Cell<MEREDITH
    linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
      server1<linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
  
  
  
  

خلايا

  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1287946866454)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1287946866574)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1287946866646)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1294805727680)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_8)
  AutoStopSequentialMessageFailure(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866577)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866454)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866472)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866492)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866518)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866525)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866458)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866479)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866500)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866605)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866613)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727680)
  CCSID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866653)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866455)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866473)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866493)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866459)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866480)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866501)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727681)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866467)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866486)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866506)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866460)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866481)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866502)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727682)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866471)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866491)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866512)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866478)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866499)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866574)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866601)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727700)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866514)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866521)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866606)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866614)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866478)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866498)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866482)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866503)
  ForwarderDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866602)
  InactiveConnectionSupport(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1095099855682)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866458)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866476)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866496)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866462)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866483)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866504)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727684)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866457)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866475)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866495)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866463)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866484)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866505)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727685)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866459)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866477)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866497)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866464)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866485)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866506)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727686)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866516)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866523)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866608)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866616)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866470)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866490)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866511)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866477)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866498)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866573)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727699)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866466)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866485)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866505)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866465)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866486)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866507)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727687)
  QueueName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866513)
  QueueName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866609)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866460)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866479)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866499)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866517)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866524)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866466)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866487)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866508)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866610)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866617)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727688)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866464)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866483)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866503)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866467)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866488)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866509)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727689)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866469)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866488)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866509)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866469)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866490)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866511)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727691)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866489)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866510)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866491)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866512)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866461)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866480)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866500)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866471)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866492)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866513)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727693)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866463)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866482)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866502)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866472)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866493)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866514)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727694)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866465)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866484)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866504)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866468)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866489)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866510)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727690)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866462)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866481)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866501)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866473)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866494)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866515)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727695)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866468)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866507)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866474)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866516)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727696)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866487)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866508)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866496)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866517)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866515)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866522)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866612)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866619)
  TopicName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866520)
  TopicName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866620)
  TopicSpace(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866519)
  TopicSpace(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866621)
  TransactionResourceRegistration(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1095099855683)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866456)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866474)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866494)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866476)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866497)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866518)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727698)
  acknowledgeMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866575)
  acknowledgeMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866654)
  alwaysActivateAllMDBs(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866576)
  arbitraryProperties(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866655)
  brokerCCDurSubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866656)
  brokerCCSubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866657)
  brokerControlQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866658)
  brokerPubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866659)
  brokerQueueManager(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866660)
  brokerSubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866661)
  brokerVersion(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866662)
  busName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866578)
  busName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866460)
  ccdtURL(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866663)
  channel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866664)
  cleanupInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866665)
  cleanupLevel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866666)
  clientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866667)
  clientId(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866579)
  clientId(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866668)
  cloneSupport(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866669)
  com.ibm.CSI.rmiInboundLoginConfig(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_27)
  com.ibm.CSI.rmiInboundPropagationEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_22)
  com.ibm.CSI.rmiOutboundLoginConfig(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_28)
  com.ibm.CSI.rmiOutboundLoginEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_23)
  com.ibm.CSI.rmiOutboundPropagationEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_21)
  com.ibm.CSI.supportedTargetRealms(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_26)
  com.ibm.jsse2.checkRevocation(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#DescriptiveProperty_2)
  com.ibm.security.enableCRLDP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#DescriptiveProperty_1)
  com.ibm.security.useFIPS(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_43)
  com.ibm.ssl.changed(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_1314239543983)
  com.ibm.ssl.defaultCertReqDays(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_1287946867680)
  com.ibm.ssl.defaultCertReqSubjectDN(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_1287946867640)
  com.ibm.ssl.rootCertSubjectDN(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_1287946867648)
  com.ibm.ssl.rootCertValidDays(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_1287946867672)
  com.ibm.websphere.security.DeferTAItoSSO(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_44)
  com.ibm.websphere.security.krb.allowLTPAAuth(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_46)
  com.ibm.websphere.security.krb.canonical_host(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_47)
  com.ibm.ws.security.addHttpOnlyAttributeToCookies(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_48)
  com.ibm.ws.security.context.renewToken(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_146)
  com.ibm.ws.security.defaultLoginConfig(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_30)
  com.ibm.ws.security.propagationExcludeList(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_45)
  com.ibm.ws.security.ssoInteropModeEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_25)
  com.ibm.ws.security.webChallengeIfCustomSubjectNotFound(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_42)
  com.ibm.ws.security.webInboundLoginConfig(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_29)
  com.ibm.ws.security.webInboundPropagationEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_24)
  com.ibm.wsspi.security.ltpa.tokenFactory(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_31)
  com.ibm.wsspi.security.token.authenticationTokenFactory(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_32)
  com.ibm.wsspi.security.token.authorizationTokenFactory(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_33)
  com.ibm.wsspi.security.token.propagationTokenFactory(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_34)
  com.ibm.wsspi.security.token.singleSignonTokenFactory(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_35)
  com.ibm.wsspi.security.web.failOverToBasicAuth(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#DescriptiveProperty_9)
  com.ibm.wsspi.security.web.webAuthReq(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#DescriptiveProperty_8)
  connectionConcurrency(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866646)
  connectionConcurrency(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866646)
  connectionNameList(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866670)
  credsType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_116)
  credsType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_7)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_1)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_10)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_11)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_121)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_122)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_123)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_124)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_125)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_13)
  delegate(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_2)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866580)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866604)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866671)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866458)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866646)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866581)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866672)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866459)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866647)
  durableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866461)
  durableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866582)
  durableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727683)
  enableAdminAuthorizationCache(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|cell.xml#Property_1)
  failIfQuiesce(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866673)
  failingMessageDelay(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866583)
  forwardRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866607)
  forwardRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866615)
  forwardable(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_119)
  headerCompression(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866674)
  hostName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866675)
  localAddress(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866676)
  logWriterEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866648)
  logWriterEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866648)
  maxBatchSize(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866584)
  maxConcurrency(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866585)
  maxConnections(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866647)
  maxConnections(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866647)
  maxMessages(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866677)
  maxPoolDepth(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866678)
  maxSequentialMessageFailure(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866586)
  messageBatchSize(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866679)
  messageCompression(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866680)
  messageRetention(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866681)
  messageSelection(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866682)
  messageSelector(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866587)
  messageSelector(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866683)
  noAddress(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_120)
  ocsp.enable(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#DescriptiveProperty_3)
  ocsp.responderCertIssuerName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#DescriptiveProperty_6)
  ocsp.responderCertSerialNumber(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#DescriptiveProperty_7)
  ocsp.responderCertSubjectName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#DescriptiveProperty_5)
  ocsp.responderURL(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#DescriptiveProperty_4)
  password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866588)
  password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866684)
  pollingInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866685)
  poolTimeout(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866686)
  port(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866687)
  providerEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866589)
  providerVersion(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866688)
  queueManager(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866689)
  readAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866590)
  readAheadAllowed(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866690)
  receiveExit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866691)
  receiveExitInit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866692)
  reconnectionRetryCount(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866649)
  reconnectionRetryCount(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866649)
  reconnectionRetryInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866650)
  reconnectionRetryInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866650)
  refreshKrb5Config(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_115)
  refreshKrb5Config(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_6)
  renewable(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_118)
  rescanInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866693)
  retryInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866591)
  reverseRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866611)
  reverseRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866618)
  security.enablePluggableAuthentication(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_20)
  securityExit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866694)
  securityExitInit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866695)
  sendExit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866696)
  sendExitInit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866697)
  shareConvAllowed(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866698)
  shareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866592)
  shareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866470)
  shareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866593)
  shareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727692)
  sparseSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866699)
  sslCertStores(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866700)
  sslCipherSuite(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866701)
  sslFipsRequired(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866702)
  sslPeerName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866703)
  sslResetCount(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866704)
  sslSocketFactory(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866705)
  startTimeout(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866706)
  statusRefreshInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866707)
  storeSharedStateCredentials(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_114)
  storeSharedStateCredentials(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_5)
  subscriptionDurability(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866594)
  subscriptionDurability(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866708)
  subscriptionName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866595)
  subscriptionName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866709)
  subscriptionStore(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866710)
  target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866596)
  targetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866597)
  targetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866598)
  targetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866599)
  temporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866495)
  temporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866475)
  temporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727697)
  traceEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866651)
  traceEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866651)
  traceLevel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866652)
  traceLevel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866652)
  transportType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866711)
  tryFirstPass(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_117)
  tryFirstPass(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_8)
  useFirstPass(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_9)
  useJNDI(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866712)
  useخوادمubject(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866603)
  useTrustedConnection(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_12)
  use_appcontext_callback(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_4)
  use_realm_callback(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|security.xml#Property_3)
  userName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866600)
  username(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866713)
  wildcardFormat(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866714)

عقد

  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1287946865889)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1287946865896)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1287946866085)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_8)
  AutoStopSequentialMessageFailure(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865957)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865889)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865907)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865927)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865953)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865960)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865892)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865913)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865934)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865985)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865993)
  CCSID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866092)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865890)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865908)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865928)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865893)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865914)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865935)
  ConnectionFactoryType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1054132487569)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865902)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865921)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865941)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865894)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865915)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865936)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865906)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865926)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865947)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865912)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865933)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865954)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865981)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865949)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865956)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865986)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865994)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865913)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865933)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865916)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865937)
  ForwarderDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865982)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865893)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865911)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865931)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865896)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865917)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865938)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865892)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865910)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865930)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865897)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865918)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865939)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865894)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865912)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865932)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865898)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865919)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865940)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865951)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865958)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865988)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865996)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865905)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865925)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865946)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865911)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865932)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865953)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865901)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865920)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865940)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865899)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865920)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865941)
  QueueName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865948)
  QueueName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865989)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865895)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865914)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865934)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865952)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865959)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865900)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865921)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865942)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865990)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865997)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865899)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865918)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865938)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865901)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865922)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865943)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865904)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865923)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865944)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865903)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865924)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865945)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865924)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865945)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865925)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865946)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865896)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865915)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865935)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865905)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865926)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865947)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865898)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865917)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865937)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865906)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865927)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865948)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865900)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865919)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865939)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865902)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865923)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865944)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865897)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865916)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865936)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865907)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865928)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865949)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865903)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865942)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865908)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865950)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865922)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865943)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865930)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865951)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865950)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865957)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865992)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865999)
  TopicName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865955)
  TopicName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866000)
  TopicSpace(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865954)
  TopicSpace(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866001)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865891)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865909)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865929)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865910)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865931)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865952)
  acknowledgeMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865955)
  acknowledgeMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866093)
  alwaysActivateAllMDBs(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865956)
  arbitraryProperties(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866094)
  brokerCCDurSubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866095)
  brokerCCSubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866096)
  brokerControlQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866097)
  brokerPubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866098)
  brokerQueueManager(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866099)
  brokerSubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866100)
  brokerVersion(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866101)
  busName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865958)
  busName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946865893)
  ccdtURL(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866102)
  channel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866103)
  cleanupInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866104)
  cleanupLevel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866105)
  clientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866106)
  clientId(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865959)
  clientId(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866107)
  cloneSupport(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866108)
  connectionConcurrency(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946866085)
  connectionConcurrency(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866085)
  connectionNameList(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866109)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865960)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865984)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866110)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946865891)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866085)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865961)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866111)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946865892)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866086)
  durableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865895)
  durableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865962)
  failIfQuiesce(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866112)
  failingMessageDelay(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865963)
  forwardRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865987)
  forwardRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865995)
  headerCompression(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866113)
  hostName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866114)
  localAddress(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866115)
  logWriterEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946866087)
  logWriterEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866087)
  maxBatchSize(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865964)
  maxConcurrency(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865965)
  maxConnections(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946866086)
  maxConnections(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866086)
  maxMessages(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866116)
  maxPoolDepth(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866117)
  maxSequentialMessageFailure(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865966)
  messageBatchSize(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866118)
  messageCompression(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866119)
  messageRetention(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866120)
  messageSelection(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866121)
  messageSelector(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865967)
  messageSelector(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866122)
  password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865968)
  password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866123)
  pollingInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866124)
  poolTimeout(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866125)
  port(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866126)
  providerEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865969)
  providerVersion(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866127)
  queueManager(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866128)
  readAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865970)
  readAheadAllowed(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866129)
  receiveExit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866130)
  receiveExitInit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866131)
  reconnectionRetryCount(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946866088)
  reconnectionRetryCount(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866088)
  reconnectionRetryInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946866089)
  reconnectionRetryInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866089)
  rescanInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866132)
  retryInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865971)
  reverseRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865991)
  reverseRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865998)
  securityExit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866133)
  securityExitInit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866134)
  sendExit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866135)
  sendExitInit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866136)
  shareConvAllowed(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866137)
  shareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865972)
  shareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865904)
  shareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865973)
  sparseSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866138)
  sslCertStores(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866139)
  sslCipherSuite(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866140)
  sslFipsRequired(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866141)
  sslPeerName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866142)
  sslResetCount(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866143)
  sslSocketFactory(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866144)
  startTimeout(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866145)
  statusRefreshInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866146)
  subscriptionDurability(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865974)
  subscriptionDurability(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866147)
  subscriptionName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865975)
  subscriptionName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866148)
  subscriptionStore(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866149)
  target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865976)
  targetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865977)
  targetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865978)
  targetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865979)
  temporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865929)
  temporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865909)
  traceEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946866090)
  traceEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866090)
  traceLevel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946866091)
  traceLevel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866091)
  transportType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866150)
  useJNDI(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866151)
  useخوادمubject(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865983)
  userName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865980)
  username(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866152)
  wildcardFormat(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866153)

خوادم

  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1183122153625)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1183122153656)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1287946866227)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1287946866233)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_1287946866384)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_2)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourcePropertySet_8)
  AutoStopSequentialMessageFailure(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866294)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866227)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866245)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866265)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866291)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866298)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866229)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866250)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866271)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866322)
  BusName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866330)
  CCSID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866391)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866228)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866246)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866266)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866230)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866251)
  ClientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866272)
  ConnectionFactoryType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1054132487569)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866240)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866259)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866279)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866231)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866252)
  ConnectionProximity(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866273)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866244)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866264)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866285)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866249)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866270)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866291)
  ConsumerDoesNotModifyPayloadAfterGet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866318)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866287)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866294)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866323)
  DeliveryMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866331)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866251)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866271)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866253)
  DurableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866274)
  ForwarderDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866319)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866231)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866249)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866269)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866233)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866254)
  NonPersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866275)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866230)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866248)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866268)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866234)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866255)
  Password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866276)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866232)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866250)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866270)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866235)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866256)
  PersistentMapping(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866277)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866289)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866296)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866325)
  Priority(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866333)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866243)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866263)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866284)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866248)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866269)
  ProducerDoesNotModifyPayloadAfterSet(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866290)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866239)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866258)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866278)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866236)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866257)
  ProviderEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866278)
  QueueName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866286)
  QueueName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866326)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866233)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866252)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866272)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866290)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866297)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866237)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866258)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866279)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866327)
  ReadAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866334)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866237)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866256)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866276)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866238)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866259)
  RemoteProtocol(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866280)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866242)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866261)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866282)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866240)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866261)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866282)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866262)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866283)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866262)
  ShareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866283)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866234)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866253)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866273)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866242)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866263)
  Target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866284)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866236)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866255)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866275)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866243)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866264)
  TargetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866285)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866238)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866257)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866277)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866239)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866260)
  TargetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866281)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866235)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866254)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866274)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866244)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866265)
  TargetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866286)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866241)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866280)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866245)
  TemporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866287)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866260)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866281)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866267)
  TemporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866288)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866288)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866295)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866329)
  TimeToLive(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866336)
  TopicName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866293)
  TopicName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866337)
  TopicSpace(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866292)
  TopicSpace(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866338)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866229)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866247)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866267)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866247)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866268)
  UserName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866289)
  acknowledgeMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866292)
  acknowledgeMode(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866392)
  alwaysActivateAllMDBs(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866293)
  arbitraryProperties(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866393)
  brokerCCDurSubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866394)
  brokerCCSubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866395)
  brokerControlQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866396)
  brokerPubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866397)
  brokerQueueManager(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866398)
  brokerSubQueue(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866399)
  brokerVersion(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866400)
  busName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866295)
  busName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866230)
  ccdtURL(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866401)
  channel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866402)
  cleanupInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866403)
  cleanupLevel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866404)
  clientID(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866405)
  clientId(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866296)
  clientId(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866406)
  cloneSupport(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866407)
  com.ibm.CORBA.ConnectionInterceptorName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_1183122130082)
  com.ibm.CORBA.RasManager(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_1183122130083)
  com.ibm.CORBA.enableLocateRequest(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_1183122130079)
  com.ibm.security.jgss.debug(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_1)
  com.ibm.security.krb5.Krb5Debug(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_2)
  com.ibm.websphere.management.registerServerIORWithLSD(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_1183122130085)
  com.ibm.websphere.threadpool.disableHungThreadDetection(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_1287946866358)
  com.ibm.ws.orb.transport.WSSSLClientSocketFactoryName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_1183122130081)
  com.ibm.ws.orb.transport.WSSSLخوادمocketFactoryName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_1183122130080)
  com.ibm.ws.orb.transport.useMultiHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_1183122130084)
  connectionAttributes(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1183122153629)
  connectionAttributes(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_DB2j_5_5)
  connectionConcurrency(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866384)
  connectionConcurrency(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866384)
  connectionNameList(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866408)
  createDatabase(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1183122153630)
  createDatabase(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_DB2j_5_6)
  dataSourceName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1183122153627)
  dataSourceName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_DB2j_5_3)
  databaseName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1183122153625)
  databaseName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_DB2j_5_1)
  description(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1183122153628)
  description(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_DB2j_5_4)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866297)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866321)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866409)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866228)
  destination(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866384)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866298)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866410)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866229)
  destinationType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#RequiredConfigPropertyType_1287946866385)
  durableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866232)
  durableSubscriptionHome(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866299)
  enableMultithreadedAccessDetection(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_DB2j_5_7)
  failIfQuiesce(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866411)
  failingMessageDelay(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866300)
  forwardRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866324)
  forwardRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866332)
  headerCompression(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866412)
  hostName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866413)
  localAddress(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866414)
  logWriterEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866386)
  logWriterEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866386)
  maxBatchSize(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866301)
  maxConcurrency(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866302)
  maxConnections(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866385)
  maxConnections(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866385)
  maxMessages(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866415)
  maxPoolDepth(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866416)
  maxSequentialMessageFailure(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866303)
  messageBatchSize(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866417)
  messageCompression(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866418)
  messageRetention(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866419)
  messageSelection(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866420)
  messageSelector(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866304)
  messageSelector(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866421)
  password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866305)
  password(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866422)
  pollingInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866423)
  poolTimeout(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866424)
  port(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866425)
  preTestSQLString(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_DB2j_5_8)
  providerEndpoints(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866306)
  providerVersion(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866426)
  queueManager(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866427)
  readAhead(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866307)
  readAheadAllowed(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866428)
  receiveExit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866429)
  receiveExitInit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866430)
  reconnectionRetryCount(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866387)
  reconnectionRetryCount(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866387)
  reconnectionRetryInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866388)
  reconnectionRetryInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866388)
  requestTimeout(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_3)
  requestTimeout(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Property_4)
  rescanInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866431)
  retryInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866308)
  reverseRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866328)
  reverseRoutingPath(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866335)
  securityExit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866432)
  securityExitInit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866433)
  sendExit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866434)
  sendExitInit(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866435)
  shareConvAllowed(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866436)
  shareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866309)
  shareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866241)
  shareDurableSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866310)
  shutdownDatabase(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1183122153626)
  shutdownDatabase(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_DB2j_5_2)
  sparseSubscriptions(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866437)
  sslCertStores(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866438)
  sslCipherSuite(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866439)
  sslFipsRequired(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866440)
  sslPeerName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866441)
  sslResetCount(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866442)
  sslSocketFactory(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866443)
  startTimeout(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866444)
  statusRefreshInterval(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866445)
  subscriptionDurability(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866311)
  subscriptionDurability(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866446)
  subscriptionName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866312)
  subscriptionName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866447)
  subscriptionStore(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866448)
  target(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866313)
  targetSignificance(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866314)
  targetTransportChain(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866315)
  targetType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866316)
  temporaryQueueNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866266)
  temporaryTopicNamePrefix(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866246)
  traceEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866389)
  traceEnabled(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866389)
  traceLevel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866390)
  traceLevel(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866390)
  transportType(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866449)
  useJNDI(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866450)
  useخوادمubject(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866320)
  userName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866317)
  username(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866451)
  wildcardFormat(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866452)

Contact Info

 1. Please direct all inquiries to bassem@dalilproject.com, or visit Dalil™: WebSphere® Configuration Analyzer.

 2. These pages have been produced with Dalil™'s WebSphere® Information Retrieval tool

 3. The following terms are trademarks of Total Computing & Network Design, Inc.: Pivot Cloud Tables™, Gray Cloud Pages™, Topological Cloud Tables™

 4. The design of the pages titled WebSphere® Pivoting, Pivot Cloud Tables, WebSphere® Gray Pages, Gray Cloud Pages, and Topological Cloud Tables is Copyright(C) 2010,2011,2012 by Total Computing & Network Design, Inc.