خلايا

عقد

خوادم

Cloud

  WIR uses Algebraic Group Notation (AGN) to analyse WebSphere topology:
  linux-i3u2Node01Cell<MEREDITH
    linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
      server1<linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
  
  
  
  

خلايا

  "Derby JDBC Provider (XA)(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#builtin_jdbcprovider)"
  "SIB JMS Resource Adapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2CResourceAdapter_1287946866453)"
  "WebSphere JMS Provider(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#builtin_jmsprovider)"
  "WebSphere MQ JMS Provider(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#builtin_mqprovider)"
  "WebSphere MQ Resource Adapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2CResourceAdapter_1287946866644)"
  "WebSphere Relational Resource Adapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#builtin_rra)"
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/DefaultApplication.ear/deployments/DefaultApplication|deployment.xml#ApplicationDeployment_1183122148265)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/DefaultApplication.ear/deployments/DefaultApplication|deployment.xml#EJBModuleDeployment_1183122148265)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/JMSTesterEAR.ear/deployments/JMSTesterEAR|deployment.xml#ApplicationDeployment_1294789002893)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/WAS_FUNDAMENTAL.ear/deployments/WAS_FUNDAMENTAL|deployment.xml#ApplicationDeployment_1293396334943)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/ibmasyncrsp.ear/deployments/ibmasyncrsp|deployment.xml#ApplicationDeployment_1185820123453)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/isclite.ear/deployments/isclite|deployment.xml#ApplicationDeployment_1162483845425)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/ivtApp.ear/deployments/ivtApp|deployment.xml#ApplicationDeployment_1183122155437)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/ivtApp.ear/deployments/ivtApp|deployment.xml#EJBModuleDeployment_1183122155437)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/query.ear/deployments/query|deployment.xml#ApplicationDeployment_1183122157718)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/query.ear/deployments/query|deployment.xml#EJBModuleDeployment_1183122157718)
  InternalJMS(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-bus.xml#SIBus_1294788543937)
  Q.Test(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2CConnectionFactory_1294805727498)

عقد

  "SIB JMS Resource Adapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2CResourceAdapter_1287946865889)"
  "WebSphere JMS Provider(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#builtin_jmsprovider)"
  "WebSphere MQ JMS Provider(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#builtin_mqprovider)"
  "WebSphere MQ Resource Adapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2CResourceAdapter_1287946866083)"
  "WebSphere Relational Resource Adapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#builtin_rra)"

خوادم

  "Default Datasource(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#DataSource_1183122153625)"
  "Derby JDBC Provider (XA)(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#builtin_jdbcprovider)"
  "Derby JDBC Provider(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#JDBCProvider_1183122153343)"
  "SIB JMS Resource Adapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2CResourceAdapter_1287946866226)"
  "WebSphere JMS Provider(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#builtin_jmsprovider)"
  "WebSphere MQ JMS Provider(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#builtin_mqprovider)"
  "WebSphere MQ Resource Adapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2CResourceAdapter_1287946866382)"
  "WebSphere Relational Resource Adapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#builtin_rra)"
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#EJBContainer_1183122130078)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#ObjectRequestBroker_1183122130078)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#RASLoggingService_1183122130078)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TraceService_1183122130078)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TransactionService_1183122130078)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TransportChannelService_1183122130078)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#WebContainer_1183122130078)
  DefaultEJBTimerDataSource(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#DataSource_1000001)
  Message.Listener.Pool(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#ThreadPool_1183122130086)
  ORB.thread.pool(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#ThreadPool_1183122130078)
  SIBFAPInboundThreadPool(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#ThreadPool_1183122130081)
  SIBFAPThreadPool(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#ThreadPool_1183122130082)
  TCPChannel.DCS(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#ThreadPool_1183122130080)
  WMQJCAResourceAdapter(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#ThreadPool_1287946866367)
  WebContainer(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#ThreadPool_1183122130079)
  linux-i3u2Node01.server1-InternalJMS(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|sib-engines.xml#SIBMessagingEngine_1294788807860)
  server1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Server_1183122130078)

Contact Info

 1. Please direct all inquiries to bassem@dalilproject.com, or visit Dalil™: WebSphere® Configuration Analyzer.

 2. These pages have been produced with Dalil™'s WebSphere® Information Retrieval tool

 3. The following terms are trademarks of Total Computing & Network Design, Inc.: Pivot Cloud Tables™, Gray Cloud Pages™, Topological Cloud Tables™

 4. The design of the pages titled WebSphere® Pivoting, Pivot Cloud Tables, WebSphere® Gray Pages, Gray Cloud Pages, and Topological Cloud Tables is Copyright(C) 2010,2011,2012 by Total Computing & Network Design, Inc.