خلايا

عقد

خوادم

Cloud

  WIR uses Algebraic Group Notation (AGN) to analyse WebSphere topology:
  linux-i3u2Node01Cell<MEREDITH
    linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
      server1<linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
  
  
  
  

خلايا

  
  

عقد

  
  

خوادم

  com.ibm.ISecurityLocalObjectBaseL13Impl.CSIClientRI(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130084)
  com.ibm.ISecurityLocalObjectBaseL13Impl.CSIServerRI(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130085)
  com.ibm.ISecurityLocalObjectBaseL13Impl.ClientRIWrapper(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130083)
  com.ibm.ISecurityLocalObjectBaseL13Impl.SecurityComponentFactory(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130081)
  com.ibm.ISecurityLocalObjectBaseL13Impl.ServerRIWrapper(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130082)
  com.ibm.debug.DebugPortableInterceptor(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130089)
  com.ibm.debug.olt.ivbtrjrt.OLT_RI(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130090)
  com.ibm.ejs.ras.RasContextSupport(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130078)
  com.ibm.ws.Transaction.JTS.TxInterceptorInitializer(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130080)
  com.ibm.ws.activity.remote.cos.ActivityServiceServerInterceptor(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130088)
  com.ibm.ws.runtime.workloadcontroller.OrbWorkloadRequestInterceptor(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130079)
  com.ibm.ws.wlm.client.WLMClientInitializer(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130086)
  com.ibm.ws.wlm.server.WLMServerInitializer(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#Interceptor_1183122130087)

Contact Info

 1. Please direct all inquiries to bassem@dalilproject.com, or visit Dalil™: WebSphere® Configuration Analyzer.

 2. These pages have been produced with Dalil™'s WebSphere® Information Retrieval tool

 3. The following terms are trademarks of Total Computing & Network Design, Inc.: Pivot Cloud Tables™, Gray Cloud Pages™, Topological Cloud Tables™

 4. The design of the pages titled WebSphere® Pivoting, Pivot Cloud Tables, WebSphere® Gray Pages, Gray Cloud Pages, and Topological Cloud Tables is Copyright(C) 2010,2011,2012 by Total Computing & Network Design, Inc.