خلايا

عقد

خوادم

Cloud

  WIR uses Algebraic Group Notation (AGN) to analyse WebSphere topology:
  linux-i3u2Node01Cell<MEREDITH
    linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
      server1<linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
  
  
  
  

خلايا

  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-authorisations.xml#SIBAuthBrowser_1294788546932)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-authorisations.xml#SIBAuthBusConnect_1294788546932)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-authorisations.xml#SIBAuthCreator_1294788546932)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-authorisations.xml#SIBAuthDefault_1294788546932)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-authorisations.xml#SIBAuthGroup_1294788546932)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-authorisations.xml#SIBAuthGroup_1294788546933)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-authorisations.xml#SIBAuthReceiver_1294788546932)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-authorisations.xml#SIBAuthSender_1294788546932)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-authorisations.xml#SIBAuthSpace_1294788546932)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-bus.xml#SIBusMemberTarget_1294788807867)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-bus.xml#SIBusMember_1294788807849)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-destinations.xml#SIBLocalizationPointRef_1294788807878)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-destinations.xml#SIBLocalizationPointRef_1294788807888)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-destinations.xml#SIBQueue_1294788807870)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-destinations.xml#SIBTopicSpace_1294788543951)
  InternalJMS(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/buses/InternalJMS|sib-bus.xml#SIBus_1294788543937)

عقد

  
  

خوادم

  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|sib-engines.xml#SIBFilestore_1294788807865)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|sib-engines.xml#SIBQueueLocalizationPoint_1294788807873)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|sib-engines.xml#SIBTopicSpaceLocalizationPoint_1294788807888)
  (خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|sib-service.xml#SIBService_1287946839048)
  linux-i3u2Node01.server1-InternalJMS(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|sib-engines.xml#SIBMessagingEngine_1294788807860)

Contact Info

 1. Please direct all inquiries to bassem@dalilproject.com, or visit Dalil™: WebSphere® Configuration Analyzer.

 2. These pages have been produced with Dalil™'s WebSphere® Information Retrieval tool

 3. The following terms are trademarks of Total Computing & Network Design, Inc.: Pivot Cloud Tables™, Gray Cloud Pages™, Topological Cloud Tables™

 4. The design of the pages titled WebSphere® Pivoting, Pivot Cloud Tables, WebSphere® Gray Pages, Gray Cloud Pages, and Topological Cloud Tables is Copyright(C) 2010,2011,2012 by Total Computing & Network Design, Inc.